woman-working-as-doctor

*** นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ***

บทนำ

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (“BCH”) และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโรงพยาบาลในกลุ่ม ดังนี้ (ก) กลุ่มโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (ข) กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ค) กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และ (ง) กลุ่มโรงพยาบาลการุญเวช รวมทั้งยังเป็นผู้ให้บริการสหคลินิกและธุรกิจอื่น ๆ (ในที่นี้จะเรียก BCH และ บริษัทในเครือ รวมกันว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน และมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้การดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นสอดคล้องและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎ ประกาศ คำสั่งหรือระเบียบของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม เราในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเรา รวมทั้งการเข้ารับบริการของท่าน โดยในการใช้บริการดังกล่าวในแต่ละครั้งให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นและอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงหรือช่องทางอื่น ซึ่งรวมถึงช่องทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน เช่น การทำธุรกรรมแบบออนไลน์ การนัดหมายแพทย์ การขอรับความช่วยเหลือพิเศษ การสมัครรับจดหมายข่าว รวมทั้งการทำธุรกรรมแบบออฟไลน์ เช่น การลงทะเบียนผู้รับบริการ ณ สถานโรงพยาบาล นอกจากนี้ เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น ผู้ประสานงาน เลขานุการ ผู้ติดต่อของท่าน หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับท่าน เช่น ผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทนโดยชอบธรรม สมาชิกในครอบครัว ญาติ รวมถึงบุคคลอ้างอิง หรือบุคคลที่ร่วมงานกับท่าน หรือตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของเรา หรือบริษัท/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับท่าน หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ และการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลที่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่าน หรือจากบุคคลที่สาม ดังนี้

 • ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด รูปถ่าย บันทึกวิดีโอจากกล้องวงจรปิด เพศ รายละเอียดในบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ อีเมล และ Line ID
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น สุขภาพกายและสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพของท่าน ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย โรคประจำตัว ประวัติการรักษา ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ
 • ข้อมูลการเข้ารับบริการ เช่น ข้อมูลการนัดหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับท่าน ความต้องการเกี่ยวกับห้องพัก อาหาร โรงแรม รวมทั้งบริการด้านต่าง ๆ
 • ข้อมูลการชำระค่าบริการ เช่น ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต รายละเอียดสิทธิการรักษาและกรมธรรม์ และรายละเอียดบัญชีธนาคาร
 • ข้อมูลสารสนเทศ การเข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาดและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การบันทึกเสียงสนทนา การประชาสัมพันธ์สินค้า โปรโมชั่น และกิจกรรม (event)
 • ข้อมูลสถิติ เช่น จำนวนผู้รับบริการ และการเข้าชมเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเรา
 • ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เช่น IP Address, Cookies, Online Appointment System
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแพ้ยาและการใช้ยาของท่าน
 • ข้อมูล Feedback และผลการรักษาที่ท่านได้ให้ไว้
 • เราจะไม่เก็บและใช้ข้อมูลอ่อนไหวของท่าน ดังต่อไปนี้ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม เว้นแต่เป็นไปตามที่ข้อบังคับและกฎหมายกำหนด หรือโดยความยินยอมของท่าน

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจประมวลผลข้อมูลของท่านภายใต้ความยินยอมของท่าน หรือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างกัน หรือการใด ๆ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับการให้บริการทางการแพทย์แก่ท่าน การจัดเก็บเวชระเบียน สำหรับวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดของเรา รวมทั้งการให้บริการทางด้านต่าง ๆ แก่ท่าน โดยเราจะประมวลผลข้อมูลของท่านภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลตามนโยบายส่วนตัวของเรา

ผู้ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากเรา

เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งอาจตั้งอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนด โดยเราจะดำเนินตามมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสม หรือเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎ ประกาศ คำสั่งหรือระเบียบของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่ สถานพยาบาลอื่น สถานพยาบาลร่วมบริการ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ภายนอก ตัวแทน ผู้ให้บริการภายนอก หรือคู่ค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา ผู้ให้บริการด้านวิชาชีพ องค์กรตรวจสอบรับรอง ธนาคารและผู้ให้บริการชำระเงิน หน่วยงานของรัฐ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

การให้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเราอาจมีลิงก์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หากท่านกดลิงก์เพื่อเข้าใช้เว็บไซต์เหล่านั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่ครอบคลุมไปถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ดังนั้น หากบุคคลที่สามได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะไม่ถือว่าเป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเรา และเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าร่วมรับผิดชอบใด ๆ จากการกระทำของบุคคลที่สาม

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม และถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎ ประกาศ คำสั่งหรือระเบียบของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากท่านไม่แสดงความยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป เราจะดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยเป็นไปตามขั้นตอนของเราและจะดำเนินการให้เสร็จโดยไม่ชักช้า

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

ท่านสามารถติดต่อเรา เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นคำร้องขอดำเนินการใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎ ประกาศ คำสั่งหรือระเบียบของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนา สิทธิในการขอรับและโอนข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการคัดค้าน สิทธิในการขอให้ลบ สิทธิในการขอให้ระงับ สิทธิในการแก้ไข สิทธิในการร้องเรียน และสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

ทั้งนี้การที่ท่านได้เพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจส่งผลให้เรามีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประมวลผลเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และท่านอาจขาดความสะดวกที่จะได้รับการให้บริการจากเรา

ติดต่อเรา

กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะใช้สิทธิใด ๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบสำเนาหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน และหากท่านมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคของเรา ได้ตามที่อยู่นี้

ถึง: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่: 44 หมู่ที่ 4 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เบอร์ติดต่อ: 02-836-9999
อีเมล: dpo@bangkokchainhospital.com

ทั้งนี้ข้อมูลที่ท่านต้องแจ้งให้เราทราบ ได้แก่ ชื่อ สกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง เรื่องที่ท่านต้องการติดต่อสอบถาม รายละเอียดของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ที่เราสามารถติดต่อท่านได้ รวมทั้งที่อยู่สำหรับการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail) ของท่าน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินงานและการให้บริการของเรา ข้อเสนอแนะจากท่าน รวมถึงให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎ ประกาศ คำสั่งหรือระเบียบของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของนโยบายความเป็นส่วนตัวและดาวน์โหลดเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว (ฉบับเต็ม) : ดาวน์โหลด