woman-working-as-doctor

โปรโมชั่น

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันได้ด้วยวัคซีน…

ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID-19
ตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธี
Real-Time RT PCR…

ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส RSV
เชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ
โดยเฉพาะในเด็ก…

ทันตกรรมตามสิทธิประกันสังคม
ใช้บริการทันตกรรม 900 บาท/ปี
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามสิทธิประกันสังคม…

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
ป้องกันการติดเชื้อ HPV ซึ่งเป็นสาเหตุของ
มะเร็งปากมดลูก และหูดหงอนไก่…