woman-working-as-doctor

ค้นหาแพทย์

ภาพตัวอย่างแพทย์ Woman
นพ.กรกฎ นามเสนาะ
นพ.กังวาลนันต์ ฤทธิธนานันท์

แพทย์หญิงกนกพร สรรพวิทยากูล
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ
และเมตะบอลิซึม

นายแพทย์กรกฎ นามเสนาะ
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกสูตินารีเวช
ความชำนาญ : สูตินรีเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นายแพทย์กังวาลนันต์ ฤทธิธนานันท์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกสูตินารีเวช
ความชำนาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : –

นายแพทย์จิรศักดิ์ เปลี่ยนศิริชัย
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ความชำนาญ : 
ศัลยแพทย์ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : 

พญ.ชิดชนก ศรีเสริมโภค
ทพญ.ฑิติพร พงษ์ศรีทอง
ภาพตัวอย่างแพทย์ Man
พญ.ดาราวรรณ จงใจวาณิชย์กิจ

แพทย์หญิงชิดชนก ศรีเสริมโภค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญ :
กุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ :

ทันตแพทย์หญิงฑิติพร พงษ์ศรีทอง
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกทันตกรรม
ความชำนาญ :
ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ :

นายแพทย์ณัฐพงศ์ ธนกัลยารัตน์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ :
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ :

แพทย์หญิงดาราวรรณ จงใจวาณิชย์กิจ
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศูนย์หัวใจ
ความชำนาญ :
อายุรศาสตร์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ :
อายุรศาสตร์หัวใจ
อนุสาขา การปฎิบัติการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ธวัชชัย นามวงศ์
นพ.ธีรพงศ์ เลิศอนันต์ตระกูล
ภาพตัวอย่างแพทย์ Man
พญ.นันทนิจ ภู่อนุสาสน์

นายแพทย์ธวัชชัย นามวงศ์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศูนย์หัวใจ
ความชำนาญ :
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ความชำนาญพิเศษ :
อนุสาขา หัตถการปฏิบัติ
รักษาโรคหัวใจ และหลอดเลือด

นายแพทย์ธีรพงศ์ เลิศอนันต์ตระกูล
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม

ความชำนาญ : อายุรกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : –

ศ.นพ.นพดล วิฑิตสุวรรณกุล
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกรังสีวิทยา
ความชำนาญ :
รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ :
ประกาศนียบัตรรังสีร่วมรักษา

แพทย์หญิงนันทนิจ ภู่อนุสาสน์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ :
อายุรกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ :

พญ.ปุญชรัสมิ์ สุนทรวิจารณ์
พญ.พียดา ปาร์ค
ภาพตัวอย่างแพทย์ Woman
ภาพตัวอย่างแพทย์ Woman

แพทย์หญิงปุญชรัสมิ์ สุนทรวิจารณ์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญ :
หู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ :

แพทย์หญิงพียดา ปาร์ค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกรังสีวิทยา
ความชำนาญ : 
รังสีวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : 

แพทย์หญิงภรณ์ทิพย์ โกลิยวงศ์สกุล
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ :
อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ :
สาขาประสาทวิทยา

แพทย์หญิงภัทรา เรือนงาม
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกโรคผิวหนัง
ความชำนาญ :
ตจวิทยา
ความชำนาญพิเศษ :

ภาพตัวอย่างแพทย์ Man
ทพญ.ร่มฉัตร กัลยพฤกษ์
ภาพตัวอย่างแพทย์ Man
ทพญ.วิภารัตน์ เพ็งเดือน

นายแพทย์ภาณุวัฒน์ หมดมลทิล
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ :
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ :

ทันตแพทย์หญิงร่มฉัตร กัลยพฤกษ์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกทันตกรรม
ความชำนาญ :
ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ :

นายแพทย์วรวัธ บุญญาจันทร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกสูตินารีเวช
ความชำนาญ :
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ความชำนาญพิเศษ :

แพทย์หญิงวิภารัตน์ เพ็งเดือน
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกทันตกรรม
ความชำนาญ :
ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ :

ภาพตัวอย่างแพทย์ Man
นพ.วุฒธิเดช นุ่มเนตร
นพ.สมบัติ แตรตุลาการ
นพ.สุวรรณ เสริมศักดิ์

นายแพทย์วิเชษฐ์ ปิยะวงศ์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกรังสีวิทยา
ความชำนาญ :
รังสีวิยาวินิจฉัย
ความชำนาญพิเศษ : 

นายแพทย์วุฒธิเดช นุ่มเนตร
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ :
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ :
ศัลยกรรมมือและข้อมือ

นายแพทย์สมบัติ แตรตุลาการ
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ :
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ :

นายแพทย์สุวรรณ เสริมศักดิ์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ :
แผนกศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทวารหนัก

นพ.ส่งเสริม พานิชาภรณ์
ภาพตัวอย่างแพทย์ Man
นพ.อภิชาต สุดาทิศ
ภาพตัวอย่างแพทย์ Man

นายแพทย์ส่งเสริม พานิชาภรณ์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ความชำนาญ :
ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ :

นายแพทย์อนวัช หวังเปี่ยมศักดิ์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ :
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ :

นายแพทย์อภิชาต สุดาทิศ
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ :
อายุรกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ :

นายแพทย์เอกราช พงษ์พิษณุ
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกสูตินารีเวช
ความชำนาญ :
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ความชำนาญพิเศษ :