พญ.ปุญชรัสมื์

แพทย์หญิงปุญชรัสมิ์ สุทรวิจารณ์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกหู คอ จมูก

ความชำนาญ : โสต คอ นาสิกวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : 

อ.อุส่าห์ กุมารเวช

แพทย์หญิงอุส่าห์ เกตุจันทร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกกุมารเวชกรรม

ความชำนาญ : กุมารเวชศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : 

อ.นรินทร์ ทันต

นายแพทย์นรินทร์ โชติรสนิรมิต
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ความชำนาญ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : 

อ.วุฒธิเดช

นายแพทย์วุฒธิเดช นุ่มเนตร
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ความชำนาญ : ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญพิเศษ : 

อ.เฉลิมเกียรติ

ทันตแพทย์เฉลิมเกียรติ ชั่งเพ็ชรผล
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกทันตกรรม

ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมรากเทียม

อ.อัญพัชร์

ทันตแพทย์หญิงอัญพัชร์ อารยะทวีศักดิ์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกทันตกรรม

ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ช่องปาก

อ.นวพร

ทันตแพทย์หญิงนวพร เพ่งพิศ
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกทันตกรรม

ความชำนาญ : เวชศาสตร์ช่องปาก
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป

อ.ธนาภรณ์

ทันตแพทย์หญิงธนาภรณ์ เจนจรัตน์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกทันตกรรม

ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ช่องปาก
ความชำนาญพิเศษ : ใบหน้าและขากรรไกร

อ.สมพงษ์

พล.อ.ต.ทันแพทย์สมพงษ์ รพีพัฒนา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกทันตกรรม

ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ช่องปาก

S__70139930

ทันตแพทย์ชุมพล ทะวงษา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกทันตกรรม

ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : 

อ.ธนิสรณ์

ทันตแพทย์ธนิสรณ์ พงศ์ธเนศวร
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกทันตกรรม

ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : 

อ.นิติพันธ์

ทันตแพทย์นิธิพัฒน์ แข็งแรง
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกทันตกรรม

ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : 

นพ.ส่งเสริม

นายแพทย์ส่งเสริม พานิชาภรณ์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมทั่วไป

ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : 

นพ.ชาตรี

นายแพทย์ชาตรี หมายหมั้น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมทั่วไป

ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : 

นพ.วรวุทธ์ 2

นายแพทย์วรยุทธ์ เจียรสถาวงศ์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป

ความชำนาญ : เวชปฏิบัติ
ความชำนาญพิเศษ : 

อ.โกวิทย์

นายแพทย์โกวิทย์ ศุภโกศล
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป

ความชำนาญ : เวชปฏิบัติ
ความชำนาญพิเศษ : 

พญ.ชลดา2

แพทย์หญิงชลลดา วรพัทโรภาส
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป

ความชำนาญ : เวชปฏิบัติ
ความชำนาญพิเศษ : 

อ.โสภณ

แพทย์หญิงโสภณ กำเนิดศุภผล
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม

ความชำนาญ : อายุรกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : 

นพ.ธนวุฒิ 2

นายแพทย์ธนวุฒิ อุดมเวช
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม

ความชำนาญ : อายุรกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : 

อ.วสุนทราทดลองๅ2

แพทย์หญิงวสุนทรา กุศลมหาโชค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม

ความชำนาญ : อายุรกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : 

อ.เจริญชนม์
3.Head แพทย์และอื่นๆ-02
3.Head แพทย์และอื่นๆ-02
3.Head แพทย์และอื่นๆ-02

แพทย์หญิงเจริญชนม์ มีกุล
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ :

 

นายแพทย์อิทธิเดช อร่ามโสภา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ :

 

นายแพทย์ประเวทย์ แสงวันลอย
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมทั่วไป

ความชำนาญ : ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : 

นายแพทย์สมนึก ลัทธินานนท์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมทั่วไป

ความชำนาญ : ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : 

3.Head แพทย์และอื่นๆ-02
3.Head แพทย์และอื่นๆ-02
3.Head แพทย์และอื่นๆ-02
3.Head แพทย์และอื่นๆ-02

นายแพทย์อภิชาต ขมประเสิร์ฐ
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมทั่วไป

ความชำนาญ : ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : 

นายแพทย์สัญญาณ เนียมปุก
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมข้อและกระดูก

ความชำนาญ : ศัลยกรรมข้อและกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : 

นายแพทย์เชษฐา จันทร์เทียมวงศ์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมข้อและกระดูก
ความชำนาญ : ศัลยกรรมข้อและกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : 

 

นายแพทย์อนวัช หวังเปี่ยมศักดิ์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมข้อและกระดูก
ความชำนาญ : ศัลยกรรมข้อและกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : 

3.Head แพทย์และอื่นๆ-02
3.Head แพทย์และอื่นๆ-02
3.Head แพทย์และอื่นๆ-02
3.Head แพทย์และอื่นๆ-02

นายแพทย์ณรัท เกรียงบูรพา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมข้อและกระดูก
ความชำนาญ : ศัลยกรรมข้อและกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : 

นายแพทย์ณัฐพงศ์ ธนกัลยารัตน์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมข้อและกระดูก
ความชำนาญ : ศัลยกรรมข้อและกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : 

นายแพทย์จิตติศักดิ์ ทิมแจ้ง
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมข้อและกระดูก
ความชำนาญ : ศัลยกรรมข้อและกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : 

นายแพทย์สกล สุขพรหม
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมระบบประสาท
ความชำนาญ : ศัลยกรรมระบบประสาท
ความชำนาญพิเศษ : 

 

3.Head แพทย์และอื่นๆ-02
3.Head แพทย์และอื่นๆ-02
3.Head แพทย์และอื่นๆ-02
3.Head แพทย์และอื่นๆ-03

นายแพทย์สันติ
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมระบบประสาท
ความชำนาญ : ศัลยกรรมระบบประสาท
ความชำนาญพิเศษ : 

นายแพทย์บรรเทิง ถนัดพจนามาตย์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : –
ความชำนาญ : ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
ความชำนาญพิเศษ : 

นายแพทย์มณเฑียร งดงามทวีสุข
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมทรวงอก

ความชำนาญ : ศัลยกรรมทรวงอก
ความชำนาญพิเศษ : 

นายแพทย์นรินทร์ สิริ
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมตกแต่ง

ความชำนาญ : ศัลยกรรมตกแต่ง
ความชำนาญพิเศษ : 

3.Head แพทย์และอื่นๆ-02
3.Head แพทย์และอื่นๆ-02
อ.กัญวรา
3.Head แพทย์และอื่นๆ-03

นายแพทย์ธวัชชัย นามวงศ์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ

ความชำนาญ : อายุรกรรมโรคหัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : 

นายแพทย์ศุภชัย โรจน์ขจรนภาลัย
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ

ความชำนาญ : อายุรกรรมโรคหัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : 

แพทย์หญิงกัญญ์วรา ชัยเบญจพล
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรมระบบประสาท

ความชำนาญ : ระบบประสาทวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : 

แพทย์หญิงพักตร์เพียงเพ็ญ ศรวิบูลย์ศักดิ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม                                                ความชำนาญ : อายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม        ความชำนาญพิเศษ :

 

3.Head แพทย์และอื่นๆ-02
3.Head แพทย์และอื่นๆ-02
3.Head แพทย์และอื่นๆ-02
3.Head แพทย์และอื่นๆ-03

นายแพทย์สิริพงศ์ พัฒนธนาวิสุทธิ์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรมโรคเลือด

ความชำนาญ : อายุรกรรมโรคเลือด
ความชำนาญพิเศษ : 

นายแพทย์วุฒิศักดิ์ วิบูลย์ศิริกุล
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ

ความชำนาญ : อายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ
ความชำนาญพิเศษ : 

นายแพทย์อดิศว์ ทัศณรงค์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรมโรคไต

ความชำนาญ : อายุรกรรมโรคไต
ความชำนาญพิเศษ : 

แพทย์หญิงศิริกุล ชัยพิสุทธิ์สกุล
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรมโรคไต

ความชำนาญ : อายุรกรรมโรคไต
ความชำนาญพิเศษ : 

3.Head แพทย์และอื่นๆ-03
อ.สุทธิชัย
3.Head แพทย์และอื่นๆ-02
3.Head แพทย์และอื่นๆ-03

แพทย์หญิงเกวลิน กลิ่นกุหลาบ
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรมโรคไต

ความชำนาญ : อายุรกรรมโรคไต
ความชำนาญพิเศษ : 

นายแพทย์สุทธิชัย วิสุทธิ์ชัยกิจ
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ

ความชำนาญ : อายุรกรรมโรคติดเชื้อ
ความชำนาญพิเศษ : 

นายแพทย์นัทธี ชีวะพฤกษ์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อ

ความชำนาญ : อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อ
ความชำนาญพิเศษ : 

แพทย์หญิงภัสรา อังกินันทน์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรมโรคทรวงอก

ความชำนาญ : อายุรกรรมโรคทรวงอก
ความชำนาญพิเศษ : 

3.Head แพทย์และอื่นๆ-03
3.Head แพทย์และอื่นๆ-03
3.Head แพทย์และอื่นๆ-03
3.Head แพทย์และอื่นๆ-03

แพทย์หญิงสุภัทรา จงศิริกุล
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรมต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

ความชำนาญ : อายุรกรรมต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
ความชำนาญพิเศษ : 

แพทย์หญิงภัทรา เรือนงาม
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกโรคผิวหนัง

ความชำนาญ : โรคผิวหนัง
ความชำนาญพิเศษ : 

แพทย์หญิงภัทรีวัลย์ โรจน์พันธ์ุ
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกโรคผิวหนัง

ความชำนาญ : โรคผิวหนัง
ความชำนาญพิเศษ : 

แพทย์หญิงสิริกร สุรัตนวนิช
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกกุมารเวชกรรม

ความชำนาญ : กุมารเวชศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : 

3.Head แพทย์และอื่นๆ-03

แพทย์หญิงวรรณพร วาณิชยเศรษฐกุล
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกกุมารเวชกรรม

ความชำนาญ : กุมารเวชศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : 

3.Head แพทย์และอื่นๆ-03

แพทย์หญิงดนุนาถ อรรณพพรชัย
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกกุมารเวชกรรม

ความชำนาญ : กุมารเวชศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : 

3.Head แพทย์และอื่นๆ-03

แพทย์หญิงวีวิกา ศรีสระหลวง
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกกุมารเวชกรรม

ความชำนาญ : กุมารเวชศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : 

3.Head แพทย์และอื่นๆ-02

นายแพทย์ฉัตรชัย ชายวิริยางกูร
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกสูติ-นรีเวชกรรม

ความชำนาญ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : 

3.Head แพทย์และอื่นๆ-02
3.Head แพทย์และอื่นๆ-02
3.Head แพทย์และอื่นๆ-03
3.Head แพทย์และอื่นๆ-03

นายแพทย์อัครพัฒน์ โสวรรณกุล
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกสูติ-นรีเวชกรรม

ความชำนาญ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : 

นายแพทย์ศุภโชค เรืองสมวงศ์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกสูติ-นรีเวชกรรม

ความชำนาญ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : 

แพทย์หญิงอติพร ผลเพิ่มพูนทวี
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกสูติ-นรีเวชกรรม

ความชำนาญ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : 

แพทย์หญิงชญานิศ ชินานุวัติวงศ์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกสูติ-นรีเวชกรรม

ความชำนาญ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : 

3.Head แพทย์และอื่นๆ-02

นายแพทย์เอกราช พงษ์พิษณุ
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกสูติ-นรีเวชกรรม

ความชำนาญ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : 

3.Head แพทย์และอื่นๆ-02

นายแพทย์อัครพัฒน์ โสวรรณกุล
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกสูติ-นรีเวชกรรม

ความชำนาญ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : 

พญ.ปิยะดา

แพทย์หญิงปิยะดา พูลสวัสดิ์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกจักษุวิทยา

ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : 

3.Head แพทย์และอื่นๆ-02

นายแพทย์เกียรติคุณ จั่นปุ่ม
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกหู คอ จมูก

ความชำนาญ : โสต คอ นาสิกวิทยา
ความชำนาญพิเศษ :