ข้อมูลทั่วไป

แผนกตรวจสุขภาพ (Check Up Center) ถือกำเนิดขึ้น เพื่อให้บริการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมการวินิจฉัยโรค บําบัด และปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี และลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล บุคลากร ตลอดจนระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ด้วยความมุ่งมั่น…เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

 • ตรวจสุขภาพประจำปีตามปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ
 • ให้บริการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย
  การตรวจสมรรถภาพปอด

  การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น
  ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
  การตรวจระดับสารเคมีที่สัมผัส
  ตรวจสุขภาพร่างกายโดยแพทย์ด้านอาชีวอนามัย
 • ให้บริการตรวจสุขภาพทำประกันชีวิต
 • ให้บริการตรวจสุขภาพใบรับรองแพทย์ เช่น เข้างานใหม่, ศึกษาต่อ, ใบขออนุญาตทำงาน, บวช เป็นต้น
 • ให้บริการตรวจด้านรังสีเทคนิค เช่น การตรวจแมมโมแกรม, การตรวจเอกซเรย์ทรวงอก, การตรวจอัลตร้าซาวด์, บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกตรวจสุขภาพ : 02-529-4533 ต่อ 1912, 1929