ข้อมูลทั่วไป

บริการด้านต่างๆ ดังนี้

 • ให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยโดยเครื่องไตเทียม
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านโรคไต โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางอายุรกรรมโรคไต
 • ให้บริการในการทำเส้นเลือดเทียม และเส้นเลือดถาวรเพื่อใช้ในการฟอกเลือด
 • ให้บริการ แนะนำเรื่องอาหารเฉพาะโรคไต

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

ขอบเขตการให้บริการ
ให้บริการการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ครอบคลุม การวิเคราะห์หาความเสี่ยง/แนวโน้ม, การตรวจเบื้องต้น/ตรวจคัดกรอง, การตรวจวินิจฉัย, การตรวจสนับสนุนการรักษา และการตรวจติดตามผลการรักษา ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย บุคลากรที่มีประสบการณ์ โดยมุ่งเน้นผลการตรวจที่ถูกต้อง แม่นยำเชื่อถือได้ตามหลักวิชาการ บริการที่สะดวกและรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความต้องการของผู้รับบริการและมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
บริการเฉพาะทาง
พยาธิวิทยาคลินิก (Clinical Pathology) ประกอบด้วย

 1. สาขาโลหิตวิทยาคลินิก (Clinical Hematology) ตรวจวินิจฉัย แยกประเภทและรูปร่างของเม็ดเลือดชนิดต่างๆ
 2. สาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก(Clinical Microscopy) ตรวจหาและ/หรือตรวจนับเซลล์ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์
 3. สาขาเคมี-ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก(Clinical Chemistry- Immunology) ตรวจหาปริมาณสารชีวเคมีในเลือดหรือสารคัดหลั่งจากร่างกายรวมถึงปริมาณเชื้อหรือสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย
 4. สาขาจุลชีววิทยาคลินิก(Clinical Microbiology) ตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์และ/หรือนำไปเพาะเชื้อ เพื่อตรวจยืนยันและแยกชนิดของเชื้อ
 5. พิษวิทยาคลินิก(Clinical toxicology) ตรวจหาปริมาณ ระดับยา สารพิษ โลหะหนัก และสารอื่นๆที่ก่อให้เกิดพิษต่อร่างกาย
 6. ชีวโมเลกุล(Cytogenetic, Genetics and Molecular Pathology) ได้แก่การตรวจหาสารพันธุกรรม ในเนื้อเยื่อ เลือด หรือน้ำคร่ำ ของคน / หาสารพันธุกรรมในเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ
  พยาธิวิทยากายวิภาค (Anatomical Pathology)
  ตรวจหาความผิดปรกติของเซลล์และหรือเนื้อเยื่อต่างๆ
  การบริการโลหิต (Blood Bank)
  ตรวจหาความเข้ากันได้ของโลหิตผู้บริจาคและผู้รับ ตรวจภูมิต้านทาน และ/หรือชนิดของหมู่โลหิตที่มีผลกระทบต่อการได้รับโลหิต (Blood Transfusion Serology)

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกไตเทียม โทร : 02-529-4533 ต่อ 1234